כל מה שצריך לדעת על דיני ירושה

תוכן עניינים

דיני ירושה

החוק המסדיר את דיני הירושה בישראל הוא חוק הירושה התשכ"ה – 1965. בין היתר חוק זה קובע מי כשר ומי פסול לרשת ולהוריש, דן בהסתלקות מן הירושה, עוסק בירושה על פי צוואה, ובמקרה שאין בנמצא צוואה כשרה מתווה את הזכאות לירושה על פי הדין. 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בו אדם קובע מי יהיה זכאי לרשת את רכושו לאחר מותו. 

דרכים לעריכת צוואה

  1. צוואה בכתב יד – הצוואה תהיה כתובה כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
  2. צוואה בפני רשות – הצוואה תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, בפני חבר של בית דין דתי או בהגשת דברי הצוואה בכתב לאחד מהגורמים הנ"ל. דברי הצוואה כפי שנרשמו יוקראו למצווה, המצווה יצהיר כי זו צוואתו והגורם שהצוואה נאמרה לו יאשר בחתימתו על פני הצוואה כי היא נקראה, וכי המצווה הצהיר כאמור בה.
  3. צוואה בפני עדים – צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
  4. צוואה בעל פה – זהו מקרה חריג. אדם גוסס או אדם המאמין שהוא גוסס רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים המבינים את שפתו. דברי המצווה ירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים. 

משרד עורכי דין לפשיטת רגל

סמכות שיפוט

סמכות כללית – בית המשפט המוסמך לדון בענייני ירושה הוא בית המשפט לענייני משפחה. 

סמכות בתי הדין הדתיים – בית הדין הדתי שהייתה לו סמכות שיפוט בענייני המעמד האישי של המוריש (בית דין רבני, בית דין דרוזי, בית דין שרעי  ובית דין של העדות הנוצריות) מוסמך לדון בענייני ירושה מסוימים במידה שכל הצדדים המעורבים הביעו את הסכמתם בכתב. 

סמכות בינלאומית – בית המשפט בישראל מוסמך לדון בענייני ירושתו של אדם אשר מקום מושבו ביום מותו היה בישראל או אם אותו אדם הניח נכסים בישראל.

היכן תידון התובענה?

תובענה בענייני ירושה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו היה מקום מושבו של המוריש במותו. לא היה מושבו של המוריש בארץ תוגש התובענה לבית המשפט שבתחום שיפוטו נמצאים נכסים מנכסי העזבון.

דיון בדלתיים סגורות

ככלל דיון בתובענה הנידונה לפי חוק הירושה תידון בדלתיים סגורות. אולם, תובענה לפי חוק הירושה שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה תידון בדלתיים פתוחות.

הגשת הבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה

בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה יוגשו בשני עותקים. העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בהצהרה של המבקש, ואם קיימות עובדות הכלולות בבקשה שאינן בידיעתו האישית של המבקש תצורף גם הצהרה של אדם אחר. אם אחד מן היורשים קטין, חסוי או נעדר – יציין זאת המבקש בראש הבקשה ובגופה. 

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. תעודת פטירה או הצהרת מוות או בקשה להוכחת עובדת מותו וזמן מותו של אדם לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט.
  2. בבקשה לקיום צוואה יש לצרף את הצוואה המקורית. אם אין אפשרות להגיש את הצוואה המקורית ניתן להגיש בקשה להוכחת צוואה לבית המשפט, ובית המשפט רשאי להתיר הגשת העתק מן הצוואה.
  3. אישור על משלוח ההודעה על הגשת הבקשה בדואר רשום ליורשים על פי דין או לזוכים על פי הצוואה. לחלופין ניתן להגיש תצהיר של המבקש או של אדם אחר המצהיר כי הוא מסר אישית הודעה כאמור ליורשים, לזוכים או לבני משפחה. 
  4. ייפוי כוח לעורך הדין של המבקש (אם המבקש מיוצג).
  5. אישור על תשלום אגרה.
  6. אישור שבמרשם הארצי אין רישום בדבר הגשת בקשה קודמת לצו ירושה או לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית דין דתי, בעניין אותו עזבון.

פרסום הודעה על הגשת בקשה והגשת התנגדויות

הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים (על ידי פרסום בעיתון יומי אחד וברשומות) ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

עילות להגשת התנגדויות

החוק אומר כי הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. 

כמו כן צוואה שנערכה על ידי קטין, מי שהוכרז פסול דין או צוואה שנערכה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה (על המצווה להבין כי הוא עורך צוואה, מה היקף רכושו, עליו להיות מודע לזהות היורשים ולהבין את משמעות הצוואה כלפי הזוכים והמודרים ממנה) – בטלה.

במקרה שלא הוגשה התנגדות

אם לא הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, ככלל ייתן הרשם לענייני ירושה צו ירושה או צו קיום צוואה.

תיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

לאחר שהרשם לענייני ירושה או בית המשפט נתנו צו ירושה או צו קיום צוואה, רשאי כל אחד מהם (כל אחד לגבי הצווים שנתן) לתקן את הצו או לבטלו על סמך עובדות או טענות אשר לא עמדו בפניו בעת שנתן את הצו.  

מתי כדאי להיעזר בעורך דין?

עורך הדין מסייע למי שמגיע אליו לכתוב צוואה באופן בהיר וברור, כך שתתייחס גם לזכויות ולנכסים עתידיים. כתיבת צוואה בצורה חד משמעית תסייע למניעת מחלוקות כשתגיע העת. כמו כן, עורך הדין מסייע ליורשים במימוש הצוואה, בהגנה עליה או בהגשת התנגדות לצוואה לפי הצורך. 

מלאו פרטים לפגישת ייעוץ ללא התחייבות

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

גירושין

אילו בעיות פותר הסכם גירושין ולמה אתם צריכים עורך דין?

הסכם גירושין, ביסודו, הוא מסמך משפטי מחייב שנכתב בקפידה כדי להתוות את התנאים עליהם בני זוג מסכימים לפרק את נישואיהם. הסכם זה כולל מגוון רחב של נושאים קריטיים כגון חלוקת רכוש, מזונות (תמיכה בין בני זוג), הסדרי משמורת ילדים וחובות תמיכה בילדים. מטרתו העיקרית היא לספק פתרון מובנה והוגן לסיום הנישואין, תוך צמצום הצורך במאבקים משפטיים סוערים שיכולים לרוקן את שני הצדדים רגשית וכלכלית.

מדפסת דיו

גם נוטריון מזמין דיו למדפסת

כנוטריון, חשוב להחזיק דיו באיכות גבוהה למדפסת שלך כדי להבטיח שהמסמכים שלך רשמיים ומחייבים מבחינה משפטית. הזמנת דיו למדפסת שלך יכולה להיות תהליך פשוט אם אתה יודע היכן לחפש ואיך לעשות זאת.

מאמרים אחרונים שלנו

גירושין

אילו בעיות פותר הסכם גירושין ולמה אתם צריכים עורך דין?

הסכם גירושין, ביסודו, הוא מסמך משפטי מחייב שנכתב בקפידה כדי להתוות את התנאים עליהם בני זוג מסכימים לפרק את נישואיהם. הסכם זה כולל מגוון רחב של נושאים קריטיים כגון חלוקת רכוש, מזונות (תמיכה בין בני זוג), הסדרי משמורת ילדים וחובות תמיכה בילדים. מטרתו העיקרית היא לספק פתרון מובנה והוגן לסיום הנישואין, תוך צמצום הצורך במאבקים משפטיים סוערים שיכולים לרוקן את שני הצדדים רגשית וכלכלית.

מדפסת דיו

גם נוטריון מזמין דיו למדפסת

כנוטריון, חשוב להחזיק דיו באיכות גבוהה למדפסת שלך כדי להבטיח שהמסמכים שלך רשמיים ומחייבים מבחינה משפטית. הזמנת דיו למדפסת שלך יכולה להיות תהליך פשוט אם אתה יודע היכן לחפש ואיך לעשות זאת.